آیا از روش prp در بیمارستان تهران نیز میشه انجام داد

مرکز باروری و ناباروری پیام در بیمارستان فوق تخصصی پیامبران قرار گرفته است. 

در چهارشنبه اسفند 01
آیا این پاسخ برای شما مفید بود؟