ایا در این مرکز فریز تخمک انجام میشود!؟ شرایط و هزینه را لطف کنین بفرمایین

با سلام

بله در مرکز باروری و ناباروری پیام فریز تخمک انجام می شود. هزینه و شرایط دریافت پس از معاینه شما توسط پزشک و بررسی شرایط بدنی شما مشخص خواهد شد. 

در چهارشنبه اسفند 01
آیا این پاسخ برای شما مفید بود؟