شکست در مرحله کاشت جنین یکی از مشکلات رایج در فرایند درمان ناباروری است. رحم برخی از مراجعه کنندگان به مراکز درمانی به دلایل مختلف پذیرای خوبی برای جنین ایجاد شده در مرحله IVF نیست و بایستی سلول های رحم را برای دریافت جنین تحریک نمود. یکی از بهترین راه های کمک در لانه گزینی جنین لنفوسیت تراپی است.