مطالعه ای جامع روی بیماران بالغ و جوان سرطانی نشان داده است که تنها 43.8 درصد از آن هایی که در خطر ناباروری قرار دارند، قبل از استفاده از درمان های سرطانی به ذخیره سازی اسپرم شان می پردازند که نشان می دهد بیماران باید قبل از استفاده از این درمان ها مورد اطلاع رسانی واقع شوند و از عواقب درمان مطلع گردند.

به گزارش  medicalxpress، آمارها نشان می دهد که بسیاری از مردانی که از سرطان های کودکی جان سالم بدر می برند، در آینده خواهان بچه دار شدن هستند. بنابراین حفظ باروری این افراد می تواند روی آینده آن ها اثر گذار باشد. در حالی که ذخیره سازی یا بانک کردن اسپرم برای همه کس مقدور نمی باشد اما روش موثری برای حفظ باروری مردان است. اما مطالعات نشان می دهد که ذخیره سازی اسپرم برای بسیاری از بیماران سرطانی یا کسانی که در شرف سرطان هستند، امر ناشناخته است. به همین دلیل این مطالعه پیشنهاد می کند که یک راه برای افزایش آگاهی اجتماعی و فردی برای این افراد، مواجه شدن آن ها با متخصصین علم باروری و هم چنین سفارش شدن ضرورت ذخیره سازی اسپرم آن ها به والدین شان است. آمارها نشان می دهد که مواجه این افراد با متخصصین علم باروری تمایل آن ها به ذخیره سازی را تا 30 برابر افزایش می دهد و این میزان برای کسانی که با توصیه والدین شان این کار را می کنند، 12 برابر است. این امر از آن جایی اهمیت دارد که به لطف پیشرفت های صورت گرفته در معالجه سرطان، تولید داروهای موثر و درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی، شانس بقای کودکانی که مبتلا به برخی سرطان های کودکان هستند به 80 درصد رسیده است و به همین دلیل با رسیدن آن ها به سن تشکیل زندگی مشترک، ضرورت ذخیره سازی اسپرم آن ها پیش از درمان بیش از پیش نمود پیدا می کند.