به گزارش medicalxpress، مطالعات گذشته نشان داده است که 41 درصد زنانی که به دنبال درمان های ناباروری هستند علایمی از افسردگی را نشان می دهند. این در حالی است که 50 درصد مردانی که متحمل IVF می شوند علایمی از افسردگی را نشان می دهند. به همین دلیل در این مطالعه محققین به ارزیابی این امر پرداختند که آیا افسردگی در زنان و مردان روی نرخ باروری آن ها اثر می گذارد یا خیر.

در داده های مربوط به 1650 زن و 1608 مرد، 96/5 درصد زنان و 28/2 مردان دارای افسردگی فعال بودند. در این میان در مورد زنانی که از داروهای ضد افسردگی موسوم به non-SSRIها استفاده می کردند، احتمال 5/3 برابری وجود داشت که طی سه ماهه اول بارداری شان سقط داشته باشند. اما در مورد زوجینی که مرد دچار افسردگی بود شانس باردار شدن با استفاده از روش های کمک باروری تا 60 درصد در مقایسه با مردان طبیعی کمتر بود و این امر ارتباطی با مصرف داروهای ضد افسردگی نداشت.

این مطالعه نشان می دهد که کاهش نرخ باروری های آزمایشگاهی در زنان به مصرف داروهای ضد افسردگی بستگی دارد و با خود شرایط بیماری ارتباطی ندارد اما در مورد مردان خود بیماری افسردگی دلیلی برای ناباروری آن ها است.